Privacyverklaring

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene verordening Gegevensbescherming AVG).

Coaching-TS vindt jouw privacy belangrijk. Daarom is deze privacyverklaring opgesteld. Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met persoonsgegevens omga heb ik een privacyverklaring opgesteld. Daarbij gelden respect en zorgvuldigheid als uitgangspunt. Ik mag de gegevens die jij aan Coaching-TS verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Contactgegevens
Actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van www.coaching-ts.nl

Het gebruik van persoonsgegevens
Coaching-TS verkrijgt persoonsgegevens van jezelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik persoonsgegevens verkrijgen via derden (opdrachtgevers) in het kader van de dienstverlening.

Persoonsgegevens
Coaching-TS verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Gegevens op je cv: je dienstverband, arbeidsverleden en pasfoto
 • Gespreksverslagen en Rapportages
 • Inhoud van communicatie.

Doeleinden
Coaching-TS verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • De overeenkomst die klanten met Coaching-TS sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen
 • Mijn dienstverlening te kunnen leveren
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen
Coaching-TS verwerkt deze bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat de organisatie hierbij gerechtvaardigde belangen heeft.
Tevens verwerkt Coaching-TS gegevens vanwege gerechtvaardigde belangen, deze zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • De verbetering van haar diensten
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Coaching-TS verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Coaching-TS met jou heeft gesloten
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven

Met deze personen of organisaties, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij de gegevens alleen verwerken voor de genoemde doeleinden en volgens eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging.
Coaching-TS zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Plichten/beveiligde toegang/bewaartermijn
Coaching-TS zal je persoonsgegevens niet langer verwerken en bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd en voor een goede administratie. Coaching-TS hanteert een termijn van vijf jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Coaching-TS zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
Coaching-TS vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft Coaching-TS passende beveiligingsmaatregelen genomen o.a. inloggen via een persoonlijke wachtwoorden, geheimhoudingsplicht en technische maatregelen door de gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.

Jouw rechten
Je hebt het recht om Coaching-TS een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kun je Coaching-TS verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Coaching-TS kun je contact opnemen met Coaching-TS en proberen we er samen uit te komen.

 

Coaching-TS kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kun je mailen naar coaching-ts@ziggo.nl

Privacyreglement Coaching-TS mei 2018